Projekt

Tekst alternatywny Tekst alternatywny

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER 

NCBR LIDER (V edycja):

Numer wniosku: 263/L-5/2013

Projekt badawczy: VKT/PB-L/10

Okres realizacji projektu: 2015-2018 

Kierownik projektu: dr hab. inż. Adam Kuzdraliński

Jednostka: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

Tytuł projektu: Opracowanie nowych molekularnych testów diagnostycznych umożliwiających identyfikację kluczowych patogenów grzybowych pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) do zastosowań w ukierunkowanej ochronie roślin.

Kwota dofinansowania: 1 110 625,00 zł

 

Cel projektu:

Celem niniejszego projektu jest zmiana podejścia do ochrony roślin poprzez zaprojektowanie i walidację metod molekularnych umożliwiających identyfikację mikroorganizmów na podstawie obecności ich materiału genetycznego. Dzięki temu możliwe będzie rozpoznanie obecności patogenów na początku okresu wegetacyjnego i racjonalizacja stosowania środków ochrony roślin, w tym optymalny dobór substancji aktywnych i ich dawek. To innowacyjne podejście umożliwi ukierunkowane stosowanie środków ochrony roślin. Zaprojektowane testy diagnostyczne będą mogły być wykorzystane również w procesie rejestracji środków ochrony roślin (zastępowanie oceny wizualnej), określania liczebności populacji patogena (qPCR półilościowy lub ilościowy) oraz w badaniach naukowych. Ponadto autor projektu proponuje nowatorskie podejście do projektowania molekularnych testów diagnostycznych ze znacznie większą rolą oprogramowania bioinformatycznego oraz genetycznych baz danych. 

 

The aim of the project is to develop new molecular diagnostic tests to enable the rapid identification of key fungal pathogens in common wheat. This innovative approach will enable the targeted use of pesticides. In addition, tests will be designed to be used in the process of evaluating the effectiveness of plant protection products (replacing visual assessment), determining the population of pathogens (qPCR semi-quantitative or quantitative), and in research.

Script logo